Hot!

Kayışzâde Osman Efendi

Kayışzâde Osman Efendi kimdir
Kayışzâde Osman Efendi


Kayışzâde Osman Efendi, aslen Burdur'ludur. Genç­liğinde İstanbul'a gelmiş ve tahsilini burada tamamlamıştır. Meşhur hattatlardan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'den, sülüs ve nesih meşketmek sûretiyle icâzet almıştır. Hat sanatının en büyük üstadlarından olan hocası Mustafa iz­zet Efendi'nin dâr-ı bekâya irtihâlinden sonra, onun müm­taz talebelerinden Muhsinzâde Abdullah Efendi'den meşke devam etmiştir.

İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal Bey'in, "Son Hattat­lar" isimli eserinde verdiği bilgilere göre, bilhassa nesihte büyük bir mahâret kesbetti. Hayatını Mushaf-ı Şerif yaz­maya vakfetti. Bu vâdide öyle bir gâyret gösterdi ki, 106 adet Kur'ân-ı Kerim yazma şerefine nâil oldu. Kltâb-ı Mübîn'in şefâatini hak etti. Yüz yedinci nüshayı cennet-l a'lâda tamamlamak üzere, Milâdî 1894, Hicrî 1311 yılında Ramazan ayının dördüncü gecesi terâvlh namazını kıl­dırırken bekâ âlemine intikal etti. Merkez Efendi Kabrlstanı'na defnedildi. Kabrinin kitâbesi şöyledir:

"Yüz yedinci Mushaf-ı Şerîf'ini Sûre-i Yûsuf'taki, "Ersilhü meanâ ğaden... [Yarın, onu bizimle beraber (kıra) gönder de, bol bol yesin (içsin), oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. " (12) âyet-l kerimesini tahrîr eden ve terâvih namazını kıldırırken rükû esnasında vefât eden meşâhlr-i hattat ve muallim-i sıbyândan Burdurî Kayışzâde el-Hac Hâfız Osman Efendi'nin rûhiçün rızâen lillâhi'l-fâtlha.  4 Ramazan 1311 yevm-i Pazartesi."

Mahmud Kemal İnal Bey, Kayışzâde Osman Efendi hakkında daha sonra şu bilgileri vermektedir:

"Merhum, bazan İstanbul'da, bazan Burdur'da oturur; İs­tanbul'da bulundukça çoğu zaman -bilâhare Sultan Abdülhamid Hân'a ikinci imam, sonra birinci imam olan- Zeyrek Câmii imamı Hâfız Râşld Efendi'nin evinde ikâmet ederdi. "

"Sıbyan Mektebi hocalığında ve Arnavutköyü'nde "Feyz-I Âtî" lisesi kârgir yalının yarısının sahibi bulunan Senlye Ha­nım Sultan'ın zevci Müşîr Hüsnü Paşa'nın bir süre Ra­mazan İmamlığında da bulundu."

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.