Hot!

Şeyh'ül İslam ibn-i Kemal kimdir?

Şeyh'ül İslam ibn-i Kemal kimdir?
Şeyh'ül İslam ibn-i Kemal kimdir?


İbn-i Kemal Hazretleri 1468 (H. 878) tarihinde Edirne'de doğdu. Müderrislik/Profesörlük ve Kazaskerlik/Askeri hakimlik yaptı. Şeyh'ül İslâm Zenbilli Ali Efendinin vefatı üzerine 1526 yılında Şeyh'ül İslâm oldu. Sekiz sene bu vazifeyi ifâ ettikten sonra 16 Nisan 1534 senesinde vefat etti.

Kendisi için düşülen vefat tarihinde "İrtehale'l Ulum bil Kemal" (İlim, Kemal ile birlikte göç etti.), denilmesi onun ulema ve halk nezdindeki ilim ve İtibârının derecesini göstermektir.
İbn-i Kemal müellif/yazar olarak; Türkçe, Arapça, ve Farsça olmak üzere toplam 209 eser kaleme almıştır.

İstanbul kütüphanelerinde bugün mevcud olan bu eserlerinden Türkçe olanlar 19, Farsça olanlar 7, Arapça olanlar ise 183 adettir. Bu eserlerin mevzuları ise tıp, astronomi, ahlâk, siyâset. İslâm hukuku, tefsir, ve hadîs, dil ve edebiyat, tarih, kelâm, felsefe, mantık, mezhepler tarihi ve tasavvuftur.

İlminde bu kadar büyük olan İbn-i Kemal Hazretleri, vasîyyetinde o kadar da mütevazidir


... Her camide sâlâ verdirmeyeler, Sultan Fatih Camiinde sâlâ vermek kâfidir. Ve dahi yunurken cehr ile/açıktan zikr etmeyeler ve biikmâlihi şöhret etmeyüp vech-i mesnûn üzere olmayanı terk idup, dervişane götüreler. Kabrimi mekâbir-i müsliminde yol üzerinde bir mürtefice yerde edeler, üzerimi yüksek yapmayalar, alâmet için yonulmadık taş dikeler."

İbn-i Kemâl Hazretleri Kur'ân-ı Kerîmin âyetlerini şöyle veciz bir şekilde ifâde etmiştir:

Bilmek ister isen eğer sen aded-i âyâtı,
Cümlesi altıbin ü altıyüz altmışaltı.
Bini vâ'd beyânında anın, bini vaîd.
Binidir emr-i ibâdet, bini nehy ü tehdid,
Bini emsal ü iberdir, bini ahbar u kasas.
Beşyüz âyâtı helâl ile harama muhtas..
Buldu yüz âyeti teşbih ü duada çü rüsuh
Altmış altısı dahi nâsıh ü mensûh,

0 yorum:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.